MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


RODO

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna.


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej – iod@netbel.pl.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  •  rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. o – zadeklarowania chęci korzystania z usług biblioteki oraz akceptacji regulaminu, stanowiących formę zawarcia umowy pomiędzy czytelnikiem, a biblioteką na realizację ww usług.
  • Realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a także przetwarzaniu w celach księgowych.
  • Przetwarzania numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej jeżeli zostały one dobrowolnie podane w celach kontaktowych z czytelnikiem – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – jako dobrowolnie udzielonej zgody w celach kontaktowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:

  • Okres 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument księgowy
  • W przypadku danych czytelników – przez okres 3 lat od zakończenia aktywności czytelnika, pod warunkiem braku zaległości na jego koncie. W przeciwnym przypadku do czasu zakończenia procesu roszczeniowego wobec czytelnika.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w odniesieniu do danych, dla których zgoda została udzielona.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową rejestracji jako czytelnika.

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko- Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie został wyznaczony Pan Lechosław Buczak. Z inspektorem można się kontaktować przez adres e-mail : iod@netbel.pl.