MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


Instrukcja wyszukiwania w OPAC

Instrukcja wyszukiwania w OPAC WWW

Dzięki katalogowi OPAC WWW, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić dostępność dokumentu, który Cię interesuje, zamówić go, przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki czy sprawdzić stan swojego konta w bibliotece.

Na adres e-mailowy podany w bibliotece przychodzić będą powiadomienia m.in. o zrealizowanych zamówieniach czy dokumentach, którym upływa termin zwrotu.

Po wejściu na stronę pokaże się okno:

W górnej części katalogu znajduje się nazwa biblioteki a poniżej pasek z pod­sta­wo­wy­mi narzędziami ułatwiającymi pracę z katalogiem:


Szukaj wg – opcja ta umożliwia przeszukiwanie bazy biblioteki wg różnych indeksów wy­szu­ki­waw­czych.

Nowości – przegląd nowości w bibliotece w układzie alfabetycznym.

Strategia – przejście do strony budowania i modyfikacji strategii wyszukiwawczych.

 Ikonki – pozwalają dostosować obraz dla osób słabowidzących.


  Schowek – Przechowywane są w nim zapisane tymczasowo wyniki wyszukiwania.


 Pomoc do modułu OPAC WWW.Szukaj wg– tu czytelnik ma do dyspozycji 3 zakładki:

 • Wyszukiwanie złożone – to przeszukiwanie bazy biblioteki wg różnych indeksów wy­szu­ki­waw­czych.
 • Wyszukiwanie szybkie – z tej opcji można skorzystać, jeżeli znany jest numer in­wen­ta­rzo­wy dokumentu i o­zna­cze­nie księgi inwentarzowej lub sygnatura dokumentu i o­zna­cze­nie księgi inwentarzowej.
 • Historia wyszukiwań – to zapamiętane przez system Prolib wyszukiwania czytelnika w cza­sie jednej sesji wyszukiwawczej. Kasowana jest po wylogowaniu się czytelnika z sys­te­mu.


System domyślnie przeszukuje następujące typy dokumentów: Książka oraz jej recenzja, Książka mówiona, Artykuł. Praca.

Możemy ograniczyć lub poszerzyć wyniki wyszukiwania według wybranego typu dokumentów, poprzez odznaczenie/zaznaczenie odpowiednich okienek przy ikonkach, znajdujących się pod indeksami wy­szu­ki­wa­wczy­mi.

Możemy łączyć indeksy wyszukiwawcze dzięki operatorom logicznym: I, LUB, OPRÓCZ:

Po kliknięciu w opcję Szukaj wyświetla się lista rekordów odpowiadających zapytaniu.
Wynik wyszukiwania możemy: wydrukować, zapisać, wysłać mailem, wybrane pozycje dodać do schowka, lub zapisać całą listę. 

Przy każdym dokumencie widoczna jest ikona, dzięki której bez przechodzenia do opisu bi­blio­gra­ficz­ne­go widać, jaki to typ dokumentu np. książka, książka mówiona, artykuł.

Aby przejść do szczegółów dokumentu należy kliknąć na opis bibliograficzny lub link Wyświetl.

Po kliknięciu przechodzimy do szczegółów wybranego opisu bibliograficznego. Po lewej stronie opisu ma­my możliwość wyświetlenia opisu w różnych szablonach – opis formalny, szablon z etykietami oraz wyświetlić hasła związane z konkretnym opisem, które odsyłają do innych do­ku­men­tów. Pod opisem widoczne są wszystkie egzemplarze (numery inwentarzowe) z nim po­wią­za­ne.

Numer inwentarza to numer, pod którym konkretny egzemplarz został zainwentaryzowany w danej bibliotece.

Sygnatura to informuje o lokalizacji (Filia / Wypożyczalnia dla Dorosłych / Dział Dziecięcy / Książka mówiona) oraz miejscu na półce (np. 82-3). Klikając na oznaczenie lokalizacji (np. Filia nr 6) wyświetlamy ad­res, numer telefonu oraz godziny otwarcia placówki.

Status informuje czy dokument jest dostępny (można zamówić), wypożyczony (można za­re­zer­wo­wać), zamówiony (można zarezerwować). Informacja na filii (o status należy pytać w danej a­gen­dzie lub filii).

Akcja – umożliwia (lub też uniemożliwia) zamówienie wybranego dokumentu. Jeżeli w oknie znajduje się opcja Zamów, to wciśnięcie jej powoduje realizację zamówienia i zmianę statusu dokumentu z „do­stęp­ne­go” na „zamówiony”.

Jak założyć konto czytelnika w OPAC WWW?

Zaloguj się do katalogu OPAC, klikając z prawej strony ekranu w ikonkę Loguj.

Wprowadź numer karty oraz hasło wygenerowane z systemu, które otrzymałeś w bibliotece.

Pamiętaj, że numer karty jest stały.

 Po wpisaniu hasła system automatycznie zażąda od Ciebie wprowadzenia nowego hasła.

 Po wprowadzeniu nowego hasła kliknij ikonkę: Konto 

Wpisz hasło.

Po zaakceptowaniu powinno pojawić się następujące okno:

Tutaj możesz sprawdzić:

 • swoje dane osobowe: liczbę do­ku­men­tów, które możesz wypożyczyć lub udostępnić, informację, do której a­gen­dy na­le­ży­sz oraz czy masz założoną blokadę,
 • wypożyczone przez siebie dokumenty wraz z datą ich zwrotu,
 • udostępnione dokumenty,
 • zamówione dokumenty, przed wysłaniem zamówienia, w trakcie realizacji, zrealizowane (po­da­ne jest miejsce odbioru oraz termin ważności zamówionych przez Ciebie materiałów bi­blio­tecz­nych),
 • zarezerwowane dokumenty wraz z terminem ważności oraz pozycją w kolejce,
 • prolongaty,
 • historię operacji,
 • opłaty,
 • możesz zmienić hasło,
 • możesz zmienić e-mail (adres e-mail pozwala na komunikację systemu z czytelnikiem, m.in. w przypadku: przejścia rezerwacji w zamówienie, wysłanie zapamiętanej strategii,
 • prześledzić wykonane operacje.

Jak zamawiać dokumenty z konta OPAC WWW?

Zamówienia dokumentu możemy dokonać wówczas, gdy egzemplarz poszukiwanej po­zy­cji w twojej bibliotece jest dostępny.

Zaloguj się do katalogu OPAC, klikając z prawej strony ekranu w ikonkę Loguj.

Zbiory biblioteczne mogą zamawiać czytelnicy zapisani do wypożyczalni, w której znajdują się po­szu­ki­wa­ne pozycje po zalogowaniu się na swoje konto.


Po wyszukaniu tytułu, można sprawdzić miejsce przechowywania dokumentu, poprzez kliknięcie sym­bo­lu oznaczenia placówki.

Można zamawiać wyłącznie dokumenty o statusie Dostępna, mające w kolumnie Akcja przycisk oznaczony ikonką: Zamów.

Wybierz miejsce dostarczenia dokumentu.

Na Liście zamówień czytelnika potwierdź chęć złożenia zamówienia, zaznaczając okienko znajdujące się z lewej strony listy.

Wyślij zamówienie klikając przycisk Wyślij zamówienia lub zrezygnuj z zamówienia klikając przy­cis­kRezygnuj z zamówienia.

Zamówione materiały biblioteczne będą czekać na Ciebie w wypożyczalni przez 7 dni.

Informację o realizacji zamówienia otrzymasz drogą mailową, jeśli podałeś adres e-mail podczas za­pi­su do biblioteki.

Jak rezerwować dokumenty w OPAC WWW?

Rezerwacji dokumentu możemy dokonać wówczas, gdy wszystkie egzemplarze poszukiwanej po­zy­cji w twojej bibliotece są wypożyczone lub zamówione.

 Zaloguj się do katalogu OPAC, klikając z prawej strony ekranu w ikonkę Loguj.

 Zbiory biblioteczne mogą rezerwować czytelnicy zapisani do wypożyczalni, w której znajdują się po­szu­ki­wa­ne pozycje po zalogowaniu się na swoje konto.

 Można zarezerwować dokumenty o statusie Wypożyczona, klikając w ikonkę: Zarezerwuj, znajdującą się pod listą egzemplarzy.

Rezerwując określony egzemplarz, wybierz Wybrany, a następnie zaznacz okienko znajdujące się obok numeru inwentarza danego egzemplarza.

Następnie wybierz datę ważności rezerwacji. Domyślną wartością w oknie wyboru jest 60.

 Po tym terminie rezerwacja zostaje a­nu­lo­wa­na.

System powiadomi Cię o dokonanej rezerwacji.

Wchodząc na konto, kliknij zakładkę Rezerwacje, która znajduje się po lewej stronie.

Wyświetla się lista zarezerwowanych egzemplarzy.

 Po prawej stronie znajdują się ikonki, które umożliwiają przedłużenie rezerwacji  lub rezygnację .

 Informację o możliwości wysłania zamówienia na zarezerwowany przez Ciebie dokument otrzymasz drogą mailową jeśli podałeś adres e-mail podczas zapisu do biblioteki (np. „Zarezerowany przez Ciebie dokument jest już do dyspozycji – wyślij zamówienie lub zrezygnuj z zamówienia do dnia …”).

Jak prolongować dokumenty w OPAC WWW?

Przedłużanie terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych w OPAC WWW

Czytelnik może 2 razy samodzielnie prolongować dokumenty, korzystając z katalogu OPAC, pod wa­run­kiem, że:

 • nie upłynął termin zwrotu materiałów bibliotecznych, wypożyczonych w bibliotece,
 • żaden z egzemplarzy nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
 • czytelnik nie zalega z karami lub opłatami w całej bibliotece,
 • prolongaty nie dokonał bibliotekarz,
 • aby maksymalnie wykorzystać czas wypożyczenia, najlepiej prolongować dokumenty, tuż przed upływem daty zwrotu.

 Zaloguj się do katalogu OPAC, klikając z prawej strony ekranu w ikonkę Loguj.

 W zakładce Konto  wpisz hasło, takie samo jak przy logowaniu się do OPAC – a.

 Wejdź w zakładkę Prolongaty. Kliknij Akcję Prolonguj.

System upewni się czy chcesz prolongować dany dokument. Potwierdź lub zrezygnuj.

Po zaakceptowaniu prolongaty (kliknięciu w przycisk Tak), pojawi się opis książki z nowym ter­mi­nem zwrotu oraz informacją, że prolongata została przeprowadzona prawidłowo.