MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka-pszczyna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Magdalena Szmajduch, email: wyp@biblioteka-pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32)210-42-44. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Pszczyna ul. Piastowska 1

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Piastowskiej. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji, a Czytelnia na parterze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Osoby mające problem z wejściem do biblioteki są obsługiwane w Czytelni, która znajduje się na parterze.

Filia nr 1, Pszczyna, ul. Zgrzebnioka 14

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsca na wózek między regałami.

Filia nr 3, Pszczyna, ul. Bednorza 1

Dostępne jest szerokie wejście dla wózków. Dostępna jest winda dla wózków. Brak miejsca na wózek między regałami. Wejście przez domofon.

Filia nr 5, Pszczyna, ul. Starowiejska 43

Dla klientów dostępne jest jedno wejście na parterze. Przeszkodą są progi. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsca na wózek między regałami.

Filia nr 6, Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5

Dla klientów dostępny jest podjazd dla wózków do budynku. Brak podjazdu i windy do pomieszczenia biblioteki na piętrze.

Filia Brzeźce, Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Ćwiklice, Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 15

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Czarków, Czarków, ul. Powstańców Śl. 25a

Dla klientów dostępne jest jedno wejście na parterze. Przeszkodą są progi. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Jankowice, Jankowice, ul. Żubrów 36A

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Łąka, Łąka, ul. Fitelberga 1

Dla klientów dostępne jest jedno wejście na parterze. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Piasek, Piasek, ul. Katowicka 63

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Studzienice, Studzienice, ul. Św. Jana Pawła II 93

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Studzionka, Studzionka, ul. Jordana 3A

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków. W budynku nie ma windy.

Filia Wisła Mała, Wisła Mała, ul. Pawia 42

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach. Brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia Wisła Wielka, Wisła Wielka, ul. Cieszyńska 23

Dla klientów dostępne jest jedno wejście. Wejście przystosowane do wózków. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsca na wózek między regałami. Czasowo zamknięta.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Wypożyczalni zastosowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących. Na drzwiach wejściowych do biblioteki umieszczono tabliczkę informacyjną w alfabecie Breille’a.

W Czytelni oraz na filiach na każdym stanowisku komputerowym dla czytelników zainstalowano program do odczytu ekranu dla osób niewidomych. Ponadto przy jednym ze stanowisk w Czytelni znajduje się klawiatura dla osób słabowidzących.