MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


Konkurs na list miłosny

Przez wieki listy miłosne były najważniejszym sposobem wyznawania miłości dwojga ludzi. Sprawdźmy czy i dzisiaj potrafią wywołać uśmiech, rumieniec, szybsze bicie serca…


Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na list miłosny.

Celem konkursu jest promocja twórczości literackiej. Konkurs ma charakter otwarty.


Regulamin:

 1. Organizatorami konkursu są Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 1 niepublikowanego i nienagradzanego wcześniej tekstu listu miłosnego na adres Organizatora.
 3. Tekst może zawierać maksymalnie 800 wyrazów.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich (Załącznik nr 1).
 6. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 
 7. Konkursowy tekst należy dostarczyć wraz z danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon).
 8. Tekst konkursowy oraz załączniki należy dostarczyć do dnia 16 sierpnia 2022r. na adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna lub drogą elektroniczną na adres: wyp@biblioteka-pszczyna.pl (prosimy o przesłanie tekstu konkursowego w formacie pdf oraz skanów podpisanych załączników).
 9. Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatorów.
 10. Autor najwyżej ocenionego przez jury listu miłosnego otrzyma nagrodę: voucher na kolację dla dwóch osób w Restauracji BROVAR 16 Petrus Wachenius w Pszczynie, ufundowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej.
 11. Inne nagrodzone i wyróżnione przez jury osoby otrzymają: dwa vouchery do Empiku, których fundatorem jest Pszczyńskie Centrum Kultury oraz 3 książki ufundowane przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.
 12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MPBP w Pszczynie: www.biblioteka.pszczyna.pl
 13. Zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście o miejscu, dniu i godzinie wręczenia nagród.
 14. W razie niemożliwości odebrania nagrody w dniu jej wręczenia będzie można ją odebrać do 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania utworów konkursowych – wzór zgody na powyższe stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 16. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie na adres iod@netbel.pl. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Powiatowy Konkurs Czytelniczy” oraz podania do wiadomości publicznej jego wyników przez okres niezbędny dla realizacji tego celu. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest przeprowadzenie konkursu „Powiatowy Konkurs Czytelniczy” oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z w/w konkursem. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w w/w konkursie.