MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


Zaczytaj się w Pszczynie – konkurs fotograficzny przedłużony

Przedłużamy nasz konkurs do 20 czerwca 2021r.

Nasza Biblioteka obchodzi w tym roku 75-lecie.

Z tej okazji chcemy zaprosić Was do udziału w konkursie fotograficznym.

Wiosna wreszcie zawitała do Pszczyny, dlatego zachęcamy Was do wyjścia na spacer z aparatem i książką.

Nasz konkurs skierowany jest do małych i dużych miłośników książek.

Zróbcie zdjęcie przedstawiające książkę z Pszczyną (lub jej okolicą) w tle i przyślijcie je na adres mailowy Biblioteki.

Pokażcie jak Pszczyna czyta!!!

Wiemy, że możemy liczyć na Waszą pomysłowość.

Najlepsze zdjęcia otrzymają nagrody książkowe.

Konkurs trwa od 10 maja do 20 czerwca 2021 r. (włącznie).

Prace konkursowe w postaci zdjęcia cyfrowego wraz z opisem (imię, nazwisko, telefon i mail kontaktowy) prosimy wysyłać na adres: wyp@biblioteka-pszczyna.pl

Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie konkursu, który (wraz z potrzebnymi formularzami zgód) dostępny jest poniżej.

Powodzenia !!!!

Regulamin konkursu

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pt. Zaczytaj się w Pszczynie (zwanym dalej “Konkursem”) jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, z siedzibą przy ul. Piastowskiej 1 w Pszczynie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.biblioteka-pszczyna.pl

§2 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych jak i całych rodzin.
 2. Czas trwania Konkursu: 10 maja – 20 czerwca 2021r.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2021 r. na stronie internetowej Organizatora.
 4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej książkę z Pszczyną w tle:
  • aranżacja zdjęcia musi być wytworem wyobraźni uczestnika,
  • na zdjęciu muszą się znaleźć dwa obowiązkowe elementy: książka i ciekawe miejsce w Pszczynie lub na terenie gminy.
 5. Prace konkursowe w postaci zdjęcia cyfrowego wraz z opisem (imię, nazwisko, telefon i mail kontaktowy) prosimy wysyłać na adres: wyp@biblioteka-pszczyna.pl
 6. Uczestnik może przysłać maksymalnie 2 zdjęcia.
 7. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.biblioteka-pszczyna.pl
 8. W przypadku uczestnika niepełnoletniego do nadesłanej pracy wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik).
 9. Nagrodami w Konkursie są książki.
 10. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

10. Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

  §3 NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano nagrodzenie 5. uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie zwiększenie puli osób nagrodzonych.
 3. Nagrodą za każde miejsce jest książka.

  §4  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 2. Regulaminu.
 2. Spośród nadesłanych zdjęć Organizator wyłoni 5 osób.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej.
 4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie internetowej MPBP w Pszczynie.
 5. Nagrodzeni Uczestnicy odbiorą nagrody osobiście MPBP w Pszczynie, przy ul. Piastowskiej 1 w Pszczynie, do 30 czerwca 2021 r. w godzinach pracy Biblioteki.
 6. Brak podania danych o których mowa w §2, pkt. 5 lub przekroczenie dopuszczalnego terminu powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO).

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Pszczynie informuje, że:

 • Administratorem podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie z siedzibą przy ul. Piastowskiej 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210-42-44.
 • W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@netbel.pl.
 • Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wizerunku przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako dobrowolnie udzielonej zgody w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej Administratora i profilu Facebooka.
 • Ww. dane przetwarzane będą do czasu wycofania udzielonej zgody.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty utrzymujące stronę internetową oraz portal społecznościowy.
 • Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przeniesienia danych jeżeli nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub przeniesienie nie będzie powodowało naruszenia praw innych osób znajdujących się na zdjęciach.
 • Uczestnik mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 • Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne i nie warunkuje uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

 §6 PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.

2. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.